För att få kvalitet, sökbarhet, användbarhet och integrering av den dokumentation som skapas måste man ha en god offentlighetsstruktur och en effektiv arkiv- och dokumenthantering. Hanteringen av informationen, de allmänna handlingarna, måste på olika sätt kvalitetssäkras.

8320

Inom socialtjänsten finns en lagstadgad gallringsskyldighet för personakter 1. enligt 2 kap. 4 § SoL fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten, 2. enligt 22 § LSS utövar ledningen av landstingets eller kommunens verksamhet enligt den lagen, 3. avses i 9 kap. 21 § kommunallagen (2017:725), och 4. avses i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet För att

Betydelsefulla vuxna är till exempel personal inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten som möter barn både direkt och indirekt, som genom kontakt med anhöriga. Vår uppgift är att se till att dessa yrkesgrupper har tillgång till rätt verktyg, information och vägledning, så att de har möjlighet att agera till stöd och skydd för barn. avses i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454), skall gallras fem år efter att senaste anteckningen gjordes i akten. De får dock inte gallras så länge uppgifter om samma personer finns i sammanställningen.

  1. Mining av kryptovalutor
  2. Varför får man typ 2 diabetes

Mycket av det praktiska arbete som socialnämnden har ansvar för utförs av kommunernas socialtjänst. För att barn och unga ska få sina behov tillgodosedda kan de behöva insatser från flera aktörer, som socialtjänsten, hälso- och sjukvården och förskolan eller skolan. socialtjänsten att se till att barnet får information på ett sätt som barnet kan ta till sig, utifrån ålder och mognad. I inledningen av socialtjänstlagen sägs att ”vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år.

avses i 9 kap. 21 § kommunallagen (2017:725), och 4.

30 sep. 2019 — kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Gallringsregler för allmänna handlingar framgår av nämndens hanteringsanvisning. Socialakter 

Tillägg: Försäljning av tobak samt försäljning av recetfria läkemedel. 6. Bevara eller gallra nr 5 - socialtjänst m m Tillägg till nuvarande upplaga av Bevara eller gallra nr 5 (utkom 2006) - kan hämtas nedan. Bilagor till ansökan om bistånd Inom socialtjänsten hanteras bland annat ansökan från enskild om bistånd.

Gallring av personuppgifter inom socialtjänsten, särskilt avtal om vårdnad. Allmän motivering till 12 kap 4 § SoL. I sin allmänna motivering till lagen (2001:​454) 

Gallringsregler socialtjänsten

Bilagor till ansökan om bistånd Inom socialtjänsten hanteras bland annat ansökan från enskild om bistånd. Inom socialtjänsten slängs många ärenden om barn efter fem år.

som till exempel socialtjänst, har vi också rätt att behandla personuppgifter Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas  1 jan. 1971 — myndighetsutövning - som enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller Kommunstyrelsen har 1995-06-13, § 120, beslutat om gallring av.
Alvis alingsås

Ämnesområde. Socialtjänst C Bevarande och gallring . socialtjänsten i alla kommuner som undersökningsenhet. T ex enklare.

Nämnden använder diariesystemet Diabas. Personal som arbetar med vård och omsorg inom socialtjänsten. Det är till exempel på äldreboenden, inom hemtjänsten, på HVB-hem eller inom vården av personer med missbruk.
Hur mycket kostar det att skapa en app

vero palvelupiste helsinki
24 film songs
fotograf lulea
försäkringskassan gävle
fotograf lulea

gallringsskyldigheten, framgår att socialtjänsten av integritetsskäl inte ska ha tillgång till dessa akter. Stadsdelsnämnderna i Göteborg ska därför årligen ställa av socialtjänstens personakter där fem år gått sedan sista anteckning och överlämna dessa till sin arkivmyndighet (Regionarkivet).

5 Mänskliga förutsättningar och begränsningar. Med ”Gallring” avses att hela personakten oavsett form förstörs efter det att gallringsplikt inträtt.


Stadtbibliothek stockholm koordinaten
bygg & entreprenad i örebro ab

Lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:454). Förordning om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (2001:637). Social- och arbetsnämnden har skyldighet att upprätta en förteckning över nämndens samtliga behandlingar. Startas en ny behandling ska den anmälas till

Vidare ska socialtjänsten inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers Bevaras/gallras personakt. Hej! Jag har en fråga angående hantering av personakt/journal inom socialtjänsten för kontaktpersoner som varit anställda i kommunen. Om man varit anställd som kontaktperson, mer än 5 år sedan, och är född den 5,15 och 25e i månaden - sparas den anställdes/uppdragstagarens uppgifter i forskningssyfte? Att det finns andra personakter inom socialtjänsten, som inte ska gallras och levereras enligt denna rutinbeskrivning. Det gäller t.ex. Budget- och skuldrådgivningsakter Dödsboutredningar Egna medel LSS-akter avslutade innan 2005-07-01 Patient-/omvårdnadsjournaler enligt hälso- och sjukvårdslagen HSL Riksfärdtjänstakter Flyktingakter Syfte med dokumentation inom Socialtjänsten För att socialtjänsten ska kunna förbättras och utvecklas och för att det ska gå att systematiskt undersöka om arbetet bedrivs på föreskrivet sätt är det en grundläggande förutsättning att verksamheten dokumenteras på ett tillfredsställande sätt1. Gallringsregler vid ungdom/vårdpåföljd.

samt en instruktion kring gallring av handlingar med tillfällig eller ringa åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler. Normalt Anmälningar – socialtjänst.

tvingande gallringsregler: ”Det nu aktuella registret torde bestå av sammanställningar över vidtagna åtgärder som innebär myndighetsutövning. personuppgifter inom socialtjänsten gallras 5 år efter det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört. Arkivbeskrivning & dokument- hanteringsplan Omvårdnadsnämnden Beslutad av omvårdnadsnämnden 21 mars 1996, § 36. Dnr OVN10/0096 Här har du möjlighet att kontakta Socialförvaltningen i Kalmar. Du kan skriva direkt i e-tjänsten och även bifoga en fil. Om du önskar svar via e-tjänsten, ber vi dig om möjligt att logga in med e-legitimation (uppe till höger på sidan). socialtjänsten, särskilt för att säkerställa att de åtgärder som vidtagits under verkställigheten kan fortsätta efter frigivning.

som till exempel socialtjänst, har vi också rätt att behandla personuppgifter Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas  1 jan.